Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 56Privind scoaterea suprafeței de 215,26 mp. aflată în tarla 70, parcela 2103 din domeniul public al comunei Luncavița în domeniul privat al comunei Luncavița, județul Tulcea, teren pe care este amplasată construcția proprietate privată a SC ERMOGEN SRL


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 2, lit. ,,c,, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea suprafeței de 215,26 mp. aflată în tarla 70, parcela 2103 din domeniul public al comunei Luncavița în domeniul privat al comunei Luncavița, județul Tulcea, teren pe care este amplasată construcția proprietate privată a SC ERMOGEN SRL.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.13413300 1701342091