Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 58Privind aprobarea regulilor de funcţionare şi a sancţiunilor din cadrul spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă din comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 6, punctul 7 şi 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă regulile de funcţionare şi sancţiunile privind spaţiile verzi şi a locurilor de joacă din comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, cât şi agenţilor poliţiei locale, agenţilor de securitate angajaţi ai Primăriei Comunei Luncaviţa precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.41987800 1632167026