Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Membrii Consiliului Local
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA nr. 59

27.08.2008


Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului,
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavita, comuna Luncavita, județul Tulcea”
precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările si completările, analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, precum si pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spaţiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare, luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunității, eligibilităţii si aprobării proiectelor, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenţii, luând act de referatul de aprobare al primarului Comunei Luncaviţa, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 4699./25.08.2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 700/25.08.2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările
ulterioare, analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum si pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVIȚA
adoptă prezenta hotărâre

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavita, comuna Luncavita, județul Tulcea”,
pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:
a) valoarea investiţiei: 1076.444 lei
b) suprafaţa totală construită 8.700 mp
Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la art.1, precum si cheltuielile de întreţinere si exploatare pentru aceasta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local si/sau împrumuturi.
Art.3.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal
Al Comunei Luncaviţa , prevăzută în anexă.
Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LUNCAVIŢA.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.84658200 1632538470