Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA nr. 59

27.08.2008


Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului,
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”
precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

în temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările si completările, analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, precum si pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare, luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, luând act de referatul de aprobare al primarului Comunei Luncavița, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 4699./25.08.2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 700/25.08.2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările
ulterioare, analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVIȚA
adoptă prezenta hotărâre

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului
„Modernizare teren fotbal, localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”,
pentru care se solicită finanțarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:
a) valoarea investiției: 1076.444 lei
b) suprafața totală construită 8.700 mp
Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la art.1, precum si cheltuielile de întreținere si exploatare pentru aceasta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local si/sau împrumuturi.
Art.3.- Se ia act de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal
Al Comunei Luncavița , prevăzută în anexă.
Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LUNCAVIȚA.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.92696000 1695614035