Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 60Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de100.000 lei la cap. 65.02- invatamant


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 26.09.2008;
Având în vedere H.G. nr. 962/02.09.2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevazute în bugetul Ministerului Educației , Cercetării și Tineretului pentru anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învătământ preuniversitar de stat, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 100.000 lei la cap. 65.02 - învătământ pentru execuția proiectului ,, Reabilitare Școala Luncavița”, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 26.09.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.15046400 1701421453