Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 60Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de100.000 lei la cap. 65.02- invatamant


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 26.09.2008;
Având în vedere H.G. nr. 962/02.09.2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevazute în bugetul Ministerului Educaţiei , Cercetării şi Tineretului pentru anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învătământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 100.000 lei la cap. 65.02 - Învătământ pentru execuţia proiectului ,, Reabilitare Şcoala Luncaviţa”, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 26.09.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2020
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.78226300 1603591818