Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 61Privind reactualizarea comitetului pentru situații de urgență al comunei Luncavița și reactivarea comitetului antiepizootic Luncavița


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Ionascu Gabriel – viceprimarul comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 481 /2004 privind protecția civilă în România, OUG NR.21/2004 Privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și HG nr.1491 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționale și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, deciziile nr. 79 și 80 / 13.05.2006 ale comandamentului antiepizootic central privind gripa aviară;

în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 6, punctul 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se reactualizează comitetul pentru situații de urgență al comunei Luncavița care va avea următoarea componanță:
1. Ilie Ștefan- Primarul Comunei Luncavița- Președinte
2. Ionașcu Gabriel – Viceprimar Primăria Luncavița- Vicepreședinte
3. Neculiță Maricel – Șef Serviciu Pentru Situații de Urgență - Primăria Luncavița – Secretar
4. Arcuș Ion – APIA – Membru
5. Nedelcu Ion- Comandant - Poliția Luncavița – Membru
6. Precup Liviu – Administrator SC Acvila SRL – Membru
7. Grigore Traian – Administrator SC Transion Trading SRL – Membru
8. Burghelea Nicolae – SC Milano SRL – Membru
9. Roșioru Eugeniu Nicu– Medic de Familie –Membru
10. Gherghișan Nelu – Medic Veterinar – Membru
11. Andrabulea Luminița – Asistent DSP –Membru
12. Mitache Aurelia – Asistent Social – Membru
13. Bulgaru Trandafir – Pompier Civil – Membru
14. Bereghet Daniel – Pompier Civil – Membru

Art. 2 – Se reactivează comandamentul antiepizootic Luncavița care va avea următoarea componență:
1. Ilie Ștefan – Primarul Comunei Luncavița – Președinte
2. Gherghișan Nelu – Medic veterinar Văcăreni – Secretar
3. Roșioru Eugeniu Nicu – Medic de Familie – Membru
4. Gîtan Ion – Director Șc. Luncavița – Membru
5. Lupoaie Săndel – Asistent veterinar Văcăreni – Membru
6. Alexandru Luminița– Asistent comunitar – Membru
7. Tuchilă Mihaela – reprezentant DSVSA Tulcea – membru;


Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.roAdoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.26734000 1696178103