Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Hotărâri 2012
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 63Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 170.000 lei

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară legal constituită în data de 03.09.2008
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 2115/29.08.2008 privind repartizarea sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit prin care Comuna Luncaviţa a primit suma de 170.000 lei;
Văzând referatul compartimentului Buget – finanţe din cadrul Primăriei Comunei Luncaviţa cu nr. 4796/02.09.2008 privind propunerile repartizării acestei sume pe capitole;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Prof. Ilie Ştefan
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 170.000 lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astăzi: 03.09.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.82386300 1631976844