Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 63Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 170.000 lei

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară legal constituită în data de 03.09.2008
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 2115/29.08.2008 privind repartizarea sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit prin care Comuna Luncavița a primit suma de 170.000 lei;
Văzând referatul compartimentului Buget – finanțe din cadrul Primăriei Comunei Luncavița cu nr. 4796/02.09.2008 privind propunerile repartizării acestei sume pe capitole;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Prof. Ilie Ștefan
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 170.000 lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astăzi: 03.09.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.67652600 1679361645