Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 66Privind întocmirea unui studiu de evaluare al terenurilor din domeniul public al Comunei Luncavița in vederea infiintarii unui parc eolian prin concesiune sau parteneriat public-privat


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 26.09.2008;
Având în vedere oportunitatea înfiintarii unor campuri eoliene pentru producerea energiei electrice in comuna Luncavița si marile avantaje pe care acestea le pot oferi unitatii teritorial administrative,
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă întocmirea unui studiu de evaluare al terenurilor din domeniul public al Comunei Luncavița in vederea infiintarii unui parc eolian prin concesiune sau parteneriat public-privat.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi: 26.09.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.89780800 1660659600