Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 66Privind întocmirea unui studiu de evaluare al terenurilor din domeniul public al Comunei Luncavita in vederea infiintarii unui parc eolian prin concesiune sau parteneriat public-privat


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 26.09.2008;
Având în vedere oportunitatea înfiintarii unor campuri eoliene pentru producerea energiei electrice in comuna Luncavita si marile avantaje pe care acestea le pot oferi unitatii teritorial administrative,
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă întocmirea unui studiu de evaluare al terenurilor din domeniul public al Comunei Luncavita in vederea infiintarii unui parc eolian prin concesiune sau parteneriat public-privat.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi: 26.09.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.38233900 1631977490