Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Cursuri de perfecționare
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 67Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de138.000 lei la cap. 65.02- invatamant


Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.10.2008;
Având în vedere adresa nr. 14.872/15.10.2008 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea prin care s-a acordat comunei Luncaviţa suma de 138.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 138.000 lei la cap. 65.02 - Învătământ - cheltuieli salariale.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa, prefectului judeţului Tulcea, DGFP Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.81372400 1621224802