Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 67Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de138.000 lei la cap. 65.02- invatamant


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2008;
Având în vedere adresa nr. 14.872/15.10.2008 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Tulcea prin care s-a acordat comunei Luncavița suma de 138.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 138.000 lei la cap. 65.02 - învătământ - cheltuieli salariale.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița, prefectului județului Tulcea, DGFP Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.78086300 1695431336