Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Stare civilă
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 68Privind scoaterea la vânzare a suprafeţei de 200 mp. aparţinând domeniului privat al comunei Luncaviţa unde se află imobilul
al SC EDMUS COM SRL


Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.10.2008.
Ţinând cont de cererea numitului Mustaţă Mihai administrator al SC EDMUS COM SRL înregistrată la Primăria Comunei Luncaviţa sub nr. 5528/22.10.2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 5, lit. ,,b,, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea la vânzare a suprafeţei de 200 mp. aparţinând domeniului privat al comunei Luncaviţa unde se află imobilul al SC EDMUS COM SRL.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.51050100 1638440619