Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 68Privind scoaterea la vânzare a suprafeței de 200 mp. aparținând domeniului privat al comunei Luncavița unde se află imobilul
al SC EDMUS COM SRL


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2008.
Ținând cont de cererea numitului Mustață Mihai administrator al SC EDMUS COM SRL înregistrată la Primăria Comunei Luncavița sub nr. 5528/22.10.2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 5, lit. ,,b,, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea la vânzare a suprafeței de 200 mp. aparținând domeniului privat al comunei Luncavița unde se află imobilul al SC EDMUS COM SRL.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.36590900 1701910758