Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Servicul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 62Privind intocmirea unui studiu de evaluare a suprafelor lotizate din zona Peco, Tarla 7, Parcela 59, aflate în domeniul privat
al Comunei Luncaviţa

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă intocmirea unui studiu de evaluare a suprafelor lotizate din zona Peco, Tarla 7, Parcela 59, aflate în domeniul privat al Comunei Luncaviţa.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.43205800 1632170342