Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 71Privind scoaterea la vânzare a Salonului Discoteca aflat domeniul privat al comunei Luncavița


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2008.
Ținând cont de cererea numitului Stanciu Costică, administrator al SC DRUMUL TEILOR SRL înregistrată la Primăria Comunei Luncavița sub nr. 5532/22.10.2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 5, lit. ,,b,, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea la vânzare al Salonului Discoteca aflat domeniul privat al comunei Luncavița.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.18333100 1679360345