Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Hotărâri 2013
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTATÂREA NR. 72

31.10.2008


Privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL


Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în sedinţă ordinară de lucru din data de 31.10.2008;
Având în vedere:
• Raportul Primarul comunei Luncaviţa, înregistrat sub nr.5567/28.10.2008 prin care se propune aprobarea unei asocieri în participaţiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL;
• Precederile art. 251 – 256 Cod comercial;
• Precederile art. 36(2) lit. e şi art. 37 (7) lit a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
• Avizul favorbil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 45(2) lit. f din Legea adiministraţiei publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de asociere în participaţiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL în vederea construirii unei staţii de distribuţie carburanţi pe terenul în suprafaţa de 2574 mp. aflat în proprietatea privată al comunei Luncaviţa.
Art. 2 Aportul comunei Luncaviţa în cadrul asocierii cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL constă în dreptul de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 2574 mp. situat în intravilanul comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, nr. cadastral Tarla 87, Parcela A2473, cu următoarele vecinătăţi: la Nord DE 87 (DN 22), la Sud - Teren intravilan Primăria Comunei Luncaviţa, la Est - Teren intravilan Primăria Comunei Luncaviţa şi la Vest – DS 2472.
Art. 3 Beneficiile garantate de către SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Consiliului Local al Comunei Luncaviţa sunt cuantum de 3%, dar nu mai putin de 1.200 USD/an.
Art. 4 Desemnează pe domnul Primar Ilie Ştefan sa negocieze clauzele contractuale şi să semneze contractul de asociere în participaţiune.
Art. 5 Secretarul comunei Luncaviţa va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va afişa public.


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 .Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.43326200 1631975534