Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTATÂREA NR. 72

31.10.2008


Privind aprobarea încheierii unei asocieri în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 31.10.2008;
Având în vedere:
• Raportul Primarul comunei Luncavița, înregistrat sub nr.5567/28.10.2008 prin care se propune aprobarea unei asocieri în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL;
• Precederile art. 251 – 256 Cod comercial;
• Precederile art. 36(2) lit. e și art. 37 (7) lit a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
• Avizul favorbil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
în temeiul art. 45(2) lit. f din Legea adiministrației publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de asociere în participațiune cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL în vederea construirii unei stații de distribuție carburanți pe terenul în suprafața de 2574 mp. aflat în proprietatea privată al comunei Luncavița.
Art. 2 Aportul comunei Luncavița în cadrul asocierii cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL constă în dreptul de folosință asupra terenului în suprafață de 2574 mp. situat în intravilanul comunei Luncavița, județul Tulcea, nr. cadastral Tarla 87, Parcela A2473, cu următoarele vecinătăți: la Nord DE 87 (DN 22), la Sud - Teren intravilan Primăria Comunei Luncavița, la Est - Teren intravilan Primăria Comunei Luncavița și la Vest – DS 2472.
Art. 3 Beneficiile garantate de către SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Consiliului Local al Comunei Luncavița sunt cuantum de 3%, dar nu mai putin de 1.200 USD/an.
Art. 4 Desemnează pe domnul Primar Ilie Ștefan sa negocieze clauzele contractuale și să semneze contractul de asociere în participațiune.
Art. 5 Secretarul comunei Luncavița va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate și o va afișa public.


Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 .Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.65350700 1664118093