Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Ședință ordinară 26 aprilie 2013
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 75



Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 479.000 lei la cap. 74.02 pentru execuţia proiectului "Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea"


Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.10.2008.
Având în vedere H.G. nr. 1361/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea ,,Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unei baze sportive din spaţiul rural”
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 479.000 lei la cap. 74.02 pentru execuţia proiectului ,,Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea,,.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.40541900 1632171170