Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 75Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 479.000 lei la cap. 74.02 pentru execuția proiectului "Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Luncavița, județul Tulcea"


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.10.2008.
Având în vedere H.G. nr. 1361/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea ,,Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unei baze sportive din spațiul rural”
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 479.000 lei la cap. 74.02 pentru execuția proiectului ,,Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Luncavița, județul Tulcea,,.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptată astăzi: 31.10.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.29379500 1679360769