Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Declarații aleși locali
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 77Privind aprobarea raportului de evaluare pentru concesiune teren extravilan pentru concesiune parc eolian de 300 ha întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL Isaccea


Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 28.11.2008.
Având în vedere HCL nr. 66/26.09.2008 privind întocmirea unui raport de evaluare în vederea înfiinţării unui parc eolian pentru producerea de energie electrică pe domeniul public al Comunei Luncaviţa;
Ţinând cont de OUG nr. 54/2006 privind regiumul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă raportul de evaluare pentru concesiune teren extravilan pentru concesiune parc eolian de 300 ha întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL Isaccea ,, conform anexei 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.11.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.25757000 1634827917