Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 77Privind aprobarea raportului de evaluare pentru concesiune teren extravilan pentru concesiune parc eolian de 300 ha întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL Isaccea


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 28.11.2008.
Având în vedere HCL nr. 66/26.09.2008 privind întocmirea unui raport de evaluare în vederea înființării unui parc eolian pentru producerea de energie electrică pe domeniul public al Comunei Luncavița;
Ținând cont de OUG nr. 54/2006 privind regiumul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă raportul de evaluare pentru concesiune teren extravilan pentru concesiune parc eolian de 300 ha întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL Isaccea ,, conform anexei 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.11.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.62834300 1695614805