Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 80Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară legal constituită în data de 09.12.2008;
Având în vedere OUG nr. 186/2008, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, se acordă suma de 47000 lei din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, capitolul 65.02-invatamant
Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea prin adresa nr. 15440/24.11.2008, acorda Comunei Luncavita pentru anul 2008 suma de 81000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
HCJ Tulcea nr.8215/05.12.2008 ca urmare a adresei nr. 15347/2008 a Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea a aprobat suma de 20000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Referatul Contabilului Primăriei Comunei Luncavita d-l Ion Paraschiv nr. 5723/09.12.2008, prin care veniturile proprii ale Comunei Luncavita cresc cu suma de 48000 lei
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncaviţa pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 196.000 lei atât la venituri cât şi la cheltuieli conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă bugetul, institutii finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local cu suma de 8.000 lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă bugetul instituţii publice finanţate integral din venituri proprii cu 33.000 lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 09.12.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.22544600 1632172269