Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 80Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară legal constituită în data de 09.12.2008;
Având în vedere OUG nr. 186/2008, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, se acordă suma de 47000 lei din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, capitolul 65.02-invatamant
Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea prin adresa nr. 15440/24.11.2008, acorda Comunei Luncavița pentru anul 2008 suma de 81000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
HCJ Tulcea nr.8215/05.12.2008 ca urmare a adresei nr. 15347/2008 a Directiei Generale a Finantelor Publice Tulcea a aprobat suma de 20000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Referatul Contabilului Primăriei Comunei Luncavița d-l Ion Paraschiv nr. 5723/09.12.2008, prin care veniturile proprii ale Comunei Luncavița cresc cu suma de 48000 lei
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncavița pentru anul 2008 cu introducerea sumei de 196.000 lei atât la venituri cât și la cheltuieli conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă bugetul, institutii finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local cu suma de 8.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă bugetul instituții publice finanțate integral din venituri proprii cu 33.000 lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 09.12.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.99612000 1664114147