Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Urbanism 2014
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 82Privind aprobarea Regulamentului de Ordine interioara al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului Comunei Luncavita, judeţul Tulcea


Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 19.12.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi ali. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentului de Ordine interioara al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului Comunei Luncavita, judeţul Tulcea, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi: 19.12.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenţi la şedinţă.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.84575700 1637993092