Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Evenimente

HOTARAREA NR 27

Privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a Consiliului Local Luncaviţa în care funcţionează Unităţii medicale ce urmează a fi vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.08.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art.38 alin. 2, lit. „h” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:

HOTARASTE

Art. 1 Se aprobă lista spaţiilor din proprietatea privată a Consiliului Local Luncaviţa ce urmează a fi vândute în care funcţionează unităţi medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical astfel:
- Dispensar Uman Luncaviţa şi construcţii anexe: 302 mp. supraf. construită
Art.2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 30.08.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenţi la şedinţă, din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.61313800 1621221292