Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 48

Privind concesionarea terenului pe care este amplasată clădirea proprietate privată „SC EDMUS COM SRL” în suprafață de 200 mp. situată în tarla 10, parcela 298


Consiliului Local Luncavița, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara legal constituita in data de 24.11.2006,

Vazand nota de fundamentare a domnului Ilie Stefan, Primarul com. Luncavița argumentata prin Ordonanța de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică si raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. f; art.40/alin 1 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă scoaterea la concesiune a terenului pe care este amplasată clădirea proprietate privată „SC EDMUS SRL”, în suprafață de 200 mp. situată în tarla 10, parcela 298.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 24.11.2006 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.47255000 1680092094