Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Hotărâri 2009

HOTARAREA NR 48

Privind concesionarea terenului pe care este amplasată clădirea proprietate privată „SC EDMUS COM SRL” în suprafaţă de 200 mp. situată în tarla 10, parcela 298


Consiliului Local Luncaviţa, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara legal constituita in data de 24.11.2006,

Vazand nota de fundamentare a domnului Ilie Stefan, Primarul com. Luncavita argumentata prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică si raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. f; art.40/alin 1 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă scoaterea la concesiune a terenului pe care este amplasată clădirea proprietate privată „SC EDMUS SRL”, în suprafaţă de 200 mp. situată în tarla 10, parcela 298.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 24.11.2006 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă, din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.70246300 1632538945