Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 29

Privind aprobare caietului de sarcini referitor la concesionarea suprafeței de 500 ha din islazul loc. Rachelu, com. Luncavița pentru înființarea unei zone piscicole și de agrement


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară legal constituită în data de 26.09.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan, Primarul comunei Luncavița, argumentată prin OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

în temeiul art. 38/alin. 2, alin. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă caietul de sarcini privind scoaterea la concesiune prin licitație publică a suprafeței de 500 ha din islazul localității Rachelu pentru înființarea unei zone piscicole și de agrement, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 26.09.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.32200100 1675445064