Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Sport

HOTARAREA NR 29

Privind aprobare caietului de sarcini referitor la concesionarea suprafeţei de 500 ha din islazul loc. Rachelu, com. Luncaviţa pentru înfiinţarea unei zone piscicole şi de agrement


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară legal constituită în data de 26.09.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan, Primarul comunei Luncaviţa, argumentată prin OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul art. 38/alin. 2, alin. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă caietul de sarcini privind scoaterea la concesiune prin licitaţie publică a suprafeţei de 500 ha din islazul localităţii Rachelu pentru înfiinţarea unei zone piscicole şi de agrement, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 26.09.2006 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.01667900 1621226249