Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 20

Privind Planul de Apărare împotriva Inundațiilor, Ghețurilor și Poluărilor Accidentale


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.07.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan, Primarul com. Luncavița

în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea nr. 310/2004, Ordinul MAI 638/2005 și MMGA 420/2005 privind aprobarea Regulamentului de Apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

în temeiul art. 40/alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii județului Tulcea, Comitetului pentru Situații de urgență al județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.


Adoptată astăzi: 31.07.2006 cu votul a 11 consilieri din totalul de 11prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.33603600 1695430363