Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Persoane Juridice

HOTARAREA NR 20

Privind Planul de Apărare Împotriva Inundaţiilor, Gheţurilor şi Poluărilor Accidentale


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.07.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan, Primarul com. Luncaviţa

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea nr. 310/2004, Ordinul MAI 638/2005 şi MMGA 420/2005 privind aprobarea Regulamentului de Apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;

În temeiul art. 40/alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii judeţului Tulcea, Comitetului pentru Situaţii de urgenţă al judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.


Adoptată astăzi: 31.07.2006 cu votul a 11 consilieri din totalul de 11prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.41475600 1638458281