Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTARAREA NR 22

Privind schimbarea numelui Şcolii Generale cu clasele I –VIII Luncaviţa în Şcoala Generală Simeon Leonescu


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.08.2006;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art.38 alin.2, lit. „u” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Şcolii Generale cu cls. I-VIII în Şcoala Generală Simeon Leonescu.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 30.08.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 10 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.28013600 1635158959