Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Parteneri

HOTARAREA NR 17

Privind aprobarea Raportului de Evaluare al suprafeţei de 500 ha din islazul loc. Rachelu, com. Luncaviţa, judeţul Tulcea, întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL ISACCEA, în vederea scoaterii la concesiune prin licitaţie publică deschisă


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.07.2006,

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan, Primarul comunei Luncaviţa, argumentată prin OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,

În temeiul art. 40/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă Raportul de Evaluare al suprafeţei de 500 ha din islazul localităţii Luncaviţa, întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL ISACCEA, prezent în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca preţ de pornire al licitaţiei, valorile minime specificate în Raportul de Evaluare.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul Consiliului Local Luncaviţa.

Adoptată astăzi : 31.07.2006 cu votul a 10 consilieri din totalul de 11 prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.80483700 1632460466