Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTĂRÂREA NR 15

Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavița, judetul Tulcea” precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia


în temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,

analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor,

luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunității proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările și completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavița, judetul Tulcea”,

având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) și m), art.68 alin.(1) lit.b), precum și pe cele ale art.128 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVITA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavița, judetul Tulcea”, pentru care se solicită finanțarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:
a) Conducte din polietilena Dn 250, Pn-4500-MI ;
b) Conducte din polietilena Dn 300, Pn -4500 MI ;
c) Statie de Epurare-1 buc


Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local și/sau împrumuturi.

Art.3.- Se ia act de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al COMUNEI LUNCAVITA, prevăzută în anexa.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LUNCAVITA, d-l Stefan Ilie, prevazut in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare,

Adoptata cu votul a 13 consilieri din totalul de 13

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
Stanciu Costica

Contrasemnează:
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL LUNCAVITA
Maricel Niculita

Nr. 15 din 27.06.2006Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.44376700 1695611297