Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

HOTARAREA NR 15

Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia


În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările,

analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor,

luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea”,

având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) şi m), art.68 alin.(1) lit.b), precum şi pe cele ale art.128 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările,


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVITA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea”, pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:
a) Conducte din polietilena Dn 250, Pn-4500-MI ;
b) Conducte din polietilena Dn 300, Pn -4500 MI ;
c) Statie de Epurare-1 buc


Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art.3.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al COMUNEI LUNCAVITA, prevăzută în anexa.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI LUNCAVITA, d-l Stefan Ilie, prevazut in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare,

Adoptata cu votul a 13 consilieri din totalul de 13

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Stanciu Costica

Contrasemnează:
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL LUNCAVITA
Maricel Niculita

Nr. 15 din 27.06.2006Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.87011200 1632462478