Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Adunarea Generală ACoR 16-19 februarie 2014

Adunarea Generală ACoR 16-19 februarie 2014DISPOZIȚIA NR. 1
din 9 ianuarie 2014
privind convocarea Adunării generale în cea de-a XVII-a sesiune ordinară,
precum și a Consiliului director, în ședință ordinară pe semestrul I/2014
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. n), art. 17 alin. (1) lit. a) - c), art. 22 alin. (1) lit. a) - c) și art. 26 alin. (8) din Statutul Asociației Comunelor din România,
luând în considerare necesitatea de organizare a activității Asociației Comunelor din România, precum și a filialelor județene ale acesteia, în anul 2014,
apreciind importanța dezvoltării satului românesc ca sat european și, implicit, a creșterii capacității administrative a autorităților administrației publice locale ale comunelor, am procedat la invitația ca această manifestare să se desfășoare sub înaltul patronaj al Excelenței Sale, a Domnului Dacian CIOLOȘ, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală,
având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din România, pe fondul luării unor măsuri total inadecvate bunei funcționări a autorităților administrației publice locale, în dezacord cu cele convenite prin Acordul de parteneriat nr. 73072/548/12 septembrie 2013 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Comunelor din România,
președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție:

Art. 1. - (1) Se convoacă Adunarea generală a Asociației Comunelor din România în cea de-a XVII-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director al Asociației Comunelor din România în ședință ordinară pe semestrul I/2014, începând de duminică, 16 februarie 2014, ora 16:00, până miercuri, 19 februarie 2014, ora 11:45.
(2) Convocarea prevăzută la alin.(1) vizează, cu precădere:
a) analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile administrației publice locale ale acestora, pe fondul luării unor măsuri total inadecvate bunei funcționări a autorităților administrației publice locale, fără urmărirea măsurilor convenite prin Acordul de parteneriat nr. 73072/548/12 septembrie 2013 dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Comunelor din România;
b) necesitatea de asigurare a egalității de tratament juridic referitor la migrația politică prin statuarea de sancțiuni similare pentru parlamentari și aleșii locali; exemplu de motivație invocată de unele instanțe de judecată: „Electoratul acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcție la nivelul administrației locale, în considerarea programului politic al partidului, din rândurile căruia face parte la momentul alegerii și pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului, iar în condițiile în care alesul local nu mai este membru al partidului, pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întrunește condițiile de reprezentativitate și legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat.”; diminuarea numărului de consilieri locali, dat fiind faptul că la nivelul comunelor este cea mai mare reprezentativitate, raportându-ne la numărul locuitorilor;
c) prezentarea spre adoptare a Raportului de activitate a Asociației Comunelor din România în anul 2013;
d) prezentarea spre aprobare a Bilanțului contabil pe anul 2013;
e) prezentarea spre aprobare a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014;
f) prezentarea spre aprobare a Planului anual de achiziții publice pe anul 2014;
g) analiza procesului de dobândire a personalității juridice de către filialele județene ale Asociației Comunelor din România; responsabilități și termene pentru finalizarea acestui proces, precum și măsurile organizatorice ce se impun a fi luate pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Statutului Filialei Județene … a Asociației Comunelor din România;
h) prezentarea, în scris, de către fiecare președinte al filialei județene a Asociației Comunelor din România a Raportului de activitate pe anul 2013; prezentarea exemplelor de bună practică de către președinții filialelor județene care au organizate activități prin cooperare;
i) prezentarea Registrului auditorilor interni de la nivelul filialelor județene ale A.Co.R.;
j) stabilirea de măsuri pentru constituirea delegațiilor A.Co.R., pentru anul 2014, la reuniunile organizațiilor internaționale la care Asociația este parte: CCRE/CEMR - Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa, U.C.L.G. – Organizația Mondială a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite, NALAS - Rețeaua de Asociații ale Autorităților Locale din Europa de Sud-Est;
k) conferirea trofeului și diplomei „Nicolae SABĂU” care se acordă comunelor și/sau primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă ca promotori ai valorilor și ai civilizației tradiționale în mediul rural – ediția a VIII-a;
l) conferirea ordinului, trofeului și diplomei „Corneliu LEU” care se acordă comunelor și/sau primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și publicisticii, în mediul rural – ediția a VI-a;
m) conferirea titlului, certificatului, plachetei și diplomei de excelență „PRIMAR DE 4 STELE” care se acordă primarilor comunelor din România, ca răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere deosebită pentru alegerea de patru ori în această funcție; înmânarea se face de către președinții filialelor județene ale Asociației Comunelor din România care, în anul 20131, s-au situat pe primele zece locuri în ierarhie la indicatorul plata cotizației anuale, raportat la numărul total al comunelor din județul respectiv;
n) prezentarea strategiei pentru inovare și bună guvernare la nivel local elaborată la nivelul Consiliului Europei - structuri și proceduri pentru acordarea anuală a premiului de excelență în bună guvernare;
o) aprobarea ca Asociația Comunelor din România să fie partenerul unic al „Asbl Jeunes en Roumanie”; stabilirea comunelor care se înscriu în proiectul „Tineri pentru România” 2014, având ca promotor „Asbl Jeunes en Roumanie”, Rue de la Chapelle de Lourdes, 3, 7040 - Quévy (Aulnois), Regatul Belgiei;
p) diverse.
(3) Ordinea de zi a sesiunii/ședinței ordinare poate suferi unele modificări, în funcție de disponibilitatea înalților demnitari din administrația publică centrală.
(5) Desfășurarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), precum și cazarea sunt asigurate în HOTEL RIN GRAND (www.ringrandhotel.ro), București, codul poștal 042121, Șoseaua Vitan-Bârzești, nr. 7D.

Art. 2. - (1) La lucrările prevăzute la art. 1 participă primari ai comunelor membre ale Asociației Comunelor din România, din fiecare județ, precum și membri ai Corpului profesional al secretarilor comunelor din România și ai Corpului profesional al funcționarilor publici cu atribuții în domeniul gestiunii resurselor financiare.
(2) În perioada prevăzută la art. (1) alin. (1), potrivit prevederilor Hotărârii Adunării generale a A.Co.R. nr. 6/2011 privind constituirea Ligii femeilor, primari ai comunelor din România, ca structură fără personalitate juridică, se convoacă de către președintele Ligii femeilor:
a) cea de-a doua sesiune ordinară a Adunării generale;
b) ședința ordinară pe semestrul I/2014 a Consiliului director.
(3) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința primarilor comunelor membre din fiecare județ și prin grija președintelui filialei județene. Convocarea Corpului profesional al secretarilor comunelor din România se asigură de către președintele acestuia, domnul Laurențiu MODIGA, secretarul comunei Bran, județul Brașov, iar convocarea Corpului profesional al funcționarilor publici cu atribuții în domeniul gestiunii resurselor financiare se asigură de președintele acestuia, domnul Constantin-Corneliu BĂLĂȘANU, funcționar public cu atribuții în acest domeniu din aparatul de specialitate al primarului comunei Frumușica, județul Botoșani.
(4) Comunicarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE de către persoanele participante se face la telefon/fax nr. 0372.032.313 și 0372.032.340, telefon mobil 0728.305.461 – secretar șef, Liliana NICOLAE, precum și la adresa de poștă electronică: office@faxmedia.ro. Pentru persoanele care transmit FIȘA DE ÎNSCRIERE după data de 5 februarie 2014 nu se garantează cazare.
(5) Ca anexă la FIȘA DE ÎNSCRIERE, vă rog să transmiteți și problemele comune și nu personale care doriți să fie abordate pe parcursul lucrărilor la întâlnirile ce le vom avea cu decidenți din administrația publică centrală, pentru a putea face o sinteză a lor înainte de sesiune și a fi comunicate ministerelor/autorităților/agențiilor de resort, în timp util.
Art. 3. - Participă, în calitate de invitați permanenți la lucrările sesiunii ordinare a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova – CALM, alcătuită din șase persoane.2
Art. 4. - (1) Lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt integrate unui curs de pregătire, formare și perfecționare profesională, în cazul aleșilor locali, precum și unui program de perfecționare, în cazul funcționarilor publici, cu durata de trei zile având ca temă „ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE ÎN ASOCIAȚIE - 2014”.
(2) Costul pentru participarea la lucrările Adunării generală se virează în contul nr. RO92 BRDE 445S V304 8638 4450 deschis la B.R.D. Victoria - București, având ca beneficiar Asociația Comunelor din România, identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683, până cel mai târziu vineri, 7 februarie 2014, data extrasului de cont din trezoreria plătitorului, conform variantei pentru care optează prin FIȘA DE ÎNSCRIERE, ce va fi trimisă la fiecare comună prin Poșta Română.
(3) Cotizația pentru anul 2014, precum și eventualele restanțe, potrivit nivelurilor prevăzute în Hotărârea Adunării generale nr. 3/2008, se achită integral, în contul prevăzut la alin. (2), până cel mai târziu 7 februarie 2014, data extrasului de cont din trezoreria plătitorului. Această hotărâre, precum și orice alte informații se pot descărca de pe pagina de internet: www.acor.ro
(4) Pe ordinul de plată se înscrie, atât pentru cotizația anuală, cât și pentru participarea la lucrările Adunării generale: „Obligație financiară rezultată din acordul de aderare la Asociația Comunelor din România, conform art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006”, nefiind necesară emiterea vreunei facturi pentru a fi prezentată la trezorerie.
(5) Facturile, în original, se pun la dispoziția participanților la București. În cazul în care este necesară o astfel de factură înainte de data de 7 februarie 2014, acest document va fi transmis imediat după trimiterea FIȘEI DE ÎNSCRIERE.
Art. 5. - Prezenta dispoziție se publică pe pagina de internet la adresa www.acor.ro prin grija domnului Alexandru CUCU, responsabil cu tehnologia informației în cadrul Asociației Comunelor din România.

PREȘEDINTELE
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
Emil DRĂGHICI,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚADocumentul integral poate fi descarcat de aici


Ierarhia filialelor județene județene la indicatorul plata cotizației anuale pentru anul 2013 (ierarhia este stabilită pe baza raportului dintre numărul comunelor cotizante la data de 31.12.2013 și numărul total al comunelor din județ)


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.53722600 1632168329