Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

ANUNŢ NR.2028/23.04.2015În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999 , cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 alin. (2) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Primăria Comunei Luncavița, judeţul Tulcea

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent 1 post – compartimentul pentru registru agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare,
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 2 posturi - serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor,
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 1 post - compartiment achiziții publice

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Luncavița, judeţul Tulcea în data de 26 mai 2015, ora 10,00, proba scrisă şi în data de 27 mai 2015, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Luncavița, judeţul Tulcea.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Luncavița, judeţul Tulcea la secretarul comunei şi la nr. de telefon: 0240541201.

Condiţii de participare:
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şicompletările ulterioare; cerinţe specifice ocupării funcţiei publice - studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice sau administrative, cunoştinţe operare PC Word, Excel,vechime în muncă minim 1an;
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 2 posturi - serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrației publice, juridic, litere,economic, cunoştinţe operare PC Word
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 1 post - compartiment achiziții publice studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrației publice, juridic,economic, tehnic, cunoştinţe operare PC Word,Excel


Bibliografia de concurs:
Compartimentul pentru registru agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare,
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol
- Ordinul nr.95/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:
- Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
- Legea 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici;
- Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
- OUG nr. 97 din 14 iulie 2005 *** Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor roman
- Hotărârea nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
- Ordonanţa nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor(actualizată);
- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (actualizată);
- Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (actualizată);
- Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă( republicată/ actualizată);
- Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozitiilor în materie de stare civilă;
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată);
- Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002,privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor( actualizată);
- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil (republicată) – reglementările cu referire la starea civilă şi evidenţa persoanelor.
Compartiment achiziții publice
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
- OUG Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- HG. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretarul Comisiei de concurs,la sediul instituției în perioada 24.04.2015 - 15.05.2015 zilnic între orele 7,30 şi 15,30.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu:
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008 actualizată;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică
- adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
- Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs iar documentele solicitate se depun in copii legalizate sau însoțite de originalul.

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afisează în data de 19.05.2015 ora 15 la avizierul instituţiei cu menţiunea “admis” sau “respins”, precum şi motivul respingerii dosarelor. Candidaţii a căror dosare au fost respinse pot face contestaţie în data de 20.05.2015.

Vor fi avute în vedere formele actelor normative modificate şi actualizate până la data de 26 mai 2015

Primarul comunei,
Ștefan ILIE

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.53516100 1635160818