Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

ANUNȚ NR.2028/23.04.2015în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999 , cu modificările și completările ulterioare și ale art.39 alin. (2) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Primăria Comunei Luncavița, județul Tulcea

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent 1 post – compartimentul pentru registru agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare,
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 2 posturi - serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor,
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 1 post - compartiment achiziții publice

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Luncavița, județul Tulcea în data de 26 mai 2015, ora 10,00, proba scrisă și în data de 27 mai 2015, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată și completată de H.G. nr.1173/2008.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea la secretarul comunei și la nr. de telefon: 0240541201.

Condiții de participare:
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent - candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările șicompletările ulterioare; cerințe specifice ocupării funcției publice - studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice sau administrative, cunoștințe operare PC Word, Excel,vechime în muncă minim 1an;
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 2 posturi - serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrației publice, juridic, litere,economic, cunoștințe operare PC Word
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 1 post - compartiment achiziții publice studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrației publice, juridic,economic, tehnic, cunoștințe operare PC Word,Excel


Bibliografia de concurs:
Compartimentul pentru registru agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare,
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol
- Ordinul nr.95/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:
- Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
- Legea 188/1999 republicată privind Statutul Funcționarilor Publici;
- Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
- OUG nr. 97 din 14 iulie 2005 *** Republicată privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor roman
- Hotărârea nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
- Ordonanța nr. 84 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor(actualizată);
- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (actualizată);
- Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor (actualizată);
- Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă( republicată/ actualizată);
- Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozitiilor în materie de stare civilă;
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată);
- Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002,privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor( actualizată);
- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil (republicată) – reglementările cu referire la starea civilă și evidența persoanelor.
Compartiment achiziții publice
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
- OUG Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- HG. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.

Dosarele candidaților vor fi preluate de către secretarul Comisiei de concurs,la sediul instituției în perioada 24.04.2015 - 15.05.2015 zilnic între orele 7,30 și 15,30.

Acestea vor conține în mod obligatoriu:
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008 actualizată;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- cazierul judiciar;
- adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică
- adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
- Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs iar documentele solicitate se depun in copii legalizate sau însoțite de originalul.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afisează în data de 19.05.2015 ora 15 la avizierul instituției cu mențiunea “admis” sau “respins”, precum și motivul respingerii dosarelor. Candidații a căror dosare au fost respinse pot face contestație în data de 20.05.2015.

Vor fi avute în vedere formele actelor normative modificate și actualizate până la data de 26 mai 2015

Primarul comunei,
Ștefan ILIE

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.96206800 1701426693