Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

ANUNȚ NR.2030/23.04.2015în conformitate cu prevederile HG nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Primăria Comunei Luncavița, județul Tulcea

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Referent I studii medii – Compartimentul Informatizare ( EBC) și Registratură Generală, comuna Luncavița județul Tulcea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Luncavița, județul Tulcea în data de 21 mai 2015, ora 10,00, proba scrisă și în data de 22 mai 2015, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea ( perioada 28 aprilie - 12 mai)

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: cerere de înscriere, copie CI, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, adeverință privind vechimea în muncă, cazier judiciar, adeverință medicală, curriculum vitae.Actele vor fi prezentate și în original.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea la secretarul comunei și la nr. de telefon: 0240541201.

Condiții de participare:
- candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din HG nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale;
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, cunoștințe operare în format Word, Excel

Bibliografia de concurs:
- Legea administrației publice locale nr.215/2001;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale
- OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Vor fi avute în vedere formele actelor normative modificate și actualizate până la data de 21 mai 2015 .


Primarul comunei,
Ștefan ILIE

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.28268000 1695608918