Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Anunț angajare Contabil Liceu LuncavițaANUNŢ

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

LICEUL TEHNOLOGIC”SIMION LEONESCU”LUNCAVITA
Organizeaza CONCURS pentru ocuparea a 0,75 post vacant de administrator financiar II S (contabil sef)

Proba scrisă a concursului se organizează, la sediul instituţiei, in data de 9 decembrie 2015 , ora 9,.00 iar proba practică şi interviul se vor organiza in data de 11 decembrie 2015, începând cu ora 9,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 27.10.2015-9.11.2015 ,între orele 9,00-12,00 la secretariatul Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”Luncaviţa. Persoana de contact:secretar Damian Tanţa, tel:0240541296, e-mail: luncavita.scoala@yahoo.com

I.Condiţiile de participare la concurs

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
-studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;
-vechime în domeniul financiar-contabil de minimum 3 ani, în instituţii bugetare;
-cunoaşterea legislaţiei fiscale;
--cunoştinţe de operare PC în vederea instalarii şi utilizării aplicaţiilor de specialitate oficiale furnizate de către instituţii financiare.

2. Domenii de competenţă:
-gestionarea resurselor financiare;
-contabilitate;
-control financiar preventiv;
-asigurarea bazei tehnico-materiale;
-gestionarea fondurilor obţinute prin proiecte.

II.Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
– copie act identitate;
–copiile documentelor care atestã pregãtirea şi experienţa profesionalã;
– adeverinţã medicalã eliberată, de catre medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate,cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului,care sã ateste starea de sãnãtate;
– copia carnetului de muncã,conform cu originalul, sau dupã caz, adeverinţa care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor;
– cazier judiciar;
– curriculum vitae;
– recomandare de la ultimul loc de munca;
-alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului
-opisul dosarului în dublu exemplar.
Actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

III.Probele de concurs :
1. Selecţia dosarelor;
2. Probă scrisă;
3. Porbă parctică;
4. Interviu

IV Bibliografie:
1. Legea educatiei nationale nr. 1/2011
2. Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea bugetului de stat pe 2015
4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2015
5. Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
7. Legea 285 din 28.12.2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice
8. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
10. Legea finanţelor publice nr. 500/2002 cu modificările ulterioare
11. Legea 22/1996. Ordinul nr. 5133/05.11.1997 privind angajarea gestionarilor, HCM nr. 2230/1969
12. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normelor de funcţuionare a mijloacelor fixe.
13. H G nr 9/7.01.2015 pentru modificarea H G nr 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,care se asigura din bugetul de stat,din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale,pe baza costului standard per elev
14. HG ne. 1860/2006 referitoare la drepturile băneşti pe peruioada delegării.
15. Decret nr. 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă
16. Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 33/2001 privind acordarea rechizitelor scolare
17. OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
18. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
19. Ordin M.E.C.T.S. nr 4016/2011 privind criterii specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.
20. HG nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului de burse pentru elevi.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii de învăţământ sau la telefon 0745509176.

Director
PROF. ANA ARCUS

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.27022700 1615187583