Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

OFERTA EDUCAŢIONA A LICEULUI TEHNOLOGIC “SIMION LEONESCU” PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016Calificarea din domeniul agricol, de tehnician in agroturism- răspunde cerinţelor comunităţii locale. Această afirmatie are in vedere faptul că, in zonă,peste 70% din populaţie lucrează in agricultură si sunt constituite si funcţionează societăti comerciale cu specific agricol cu mare potential economic si cu cerere permanentă de forţă de muncă calificată in profil. Pentru promovarea si valorificarea superioară a produselor agricole de origine vegetală si animală (cereale, fructe, legume, struguri, flori, carne , lapte, ouă, miere de albine, peşte etc), comunitatea locală are in vedere dezvoltarea agroturismului, atât prin amenajarea gospodăriilor populatiei ca gospodării agroturistice,cât si prin dezvoltarea de afaceri in domeniul pensiunii agroturistice.

Oportunităti de practicare a agroturismului in zonă s-au creat :

• ca urmare a amplasării comunei Luncaviţa pe malul Dunării,o parte din extravilanul localităţii fiind inclus în arealul Rezervatiei Biosferei Delta Dunării;
• prin includerea zonei in proiectul “ Coridorul Verde “ce prevede reinundarea fostului lac Crapina amplasat in extravilanul satului ;
• prin constituirea Parcului National Muntii Măcinului ,o importanta suprafaţă a acestuia fiind in teritoriul administrativ al Comunei Luncaviţa;
• prin introducerea in circuitul turistic a unor obiective cum ar fi: situl arheologic Cetăţuia,cetatea Milanu, punctul de lucru al observatorul astronomic din Galaţi etc;
• prin perpetuarea si promovarea unor traditii locale,cum ar fi:”Moşoaiele”, Sarbatoarea teilor,obiceiuri de Bobotează etc;
• prin transmiterea, de la o generatie la alta, a unor mestesuguri locale de prelucrare a materialelor naturale din zonă:impletitul papurii si al răchitei,pescuitul,prelucrarea lemnului,prelucrarea lânii,olăritul etc • Deschiderea Centrului de Informare Turistică din Luncaviţa etc.
• Construirii,în zonă, prin accesarea fondurilor europene, a unor spaţii de cazare a turiştilor:pensiuni, motelul”Valea Fagilor”etc

Calificarea in agroturism presupune necesitatea insuşirii unor vaste cunoştinţe din domeniul agricol, formarea competenţelor specifice sectoarelor vegetal, zootehnic şi de mecanizare a agriculturii,dar şi competenţe specifice de contabilitate, marketing,turism, tradiţii in agroturism ,conducere auto etc. Şcoala noastră , prin eforturile de acreditare în această calificare, preintâmpină cerinţa locală de pregatire a forţei de muncă cu specializare corespunzatoare exigentelor impuse de legislatia din acest domeniu.

Pe langă unităţile de competenţă generale din domeniu şi cele specializate conform calificării, prin intreaga politică a Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” se asigură elevilor unităţi de competenţă cheie cum ar fi :

• cele de comunicare şi de lucru in echipă, prin folosirea in procesul de predare-invăţare a metodelor activ-participative, motivante si solicitante in ceea ce priveşte antrenarea elevului in relaţia elev-profesor, elev-elev, elev-partener social, in general ;
• cele de dezvoltare personală in scopul opţinerii performanţei, prin crearea oportunităţilor de pregătire şi participare a elevilor la concursuri şcolare, la manifestări ce valorizează diferite tipuri de inteligenţe ;
• cele de tranziţie de la şcoala la locul de muncă şi de integrare in spaţiul socio-economic,prin desfasşurarea, in mare parte, a instruirii practice in condiţii de producţie, la agenţii economici ;
• cele de organizare a locului de muncă, prin crearea condiţiilor de educaţie antreprenorială ;
• cele de igienă şi securitatea muncii, prin familiarizarea, in diferite contexte, la nivel de şcoala sau in parteneriat cu factori autorizaţi, a normelor de igiena si securitatea muncii ;
• cele de comunicare intr-o limbă modernă, prin respectarea precizărilor planului de invăţământ privitor la invăţarea limbilor străine la acest nivel de invăţământ ;
• cele de lucrul cu calculatorul , prin asigurarea accesului nelimitat, al elevilor, la echipamentul de TIC din şcoală ;
• cele de satisfacere a cerinţelor clienţilor, prin parcurgerea, la anumite discipline, a unor secvenţe de conţinut cu aplicabilitate in procesul de valorificare a produselor sau de prestare a unor servicii.

Pe lângă disciplinele de cultură generală,prevăzute de trunchiul comun al planului de învăţământ,prin frecventarea cursurilor Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”,se crează oportunitatea formării competenţelor specifice prin disciplinele cuprinse în curriculum diferenţiat/curriculum în dezvoltare locală, după cum urmează:


A) Curriculum diferenţiat
- Elemente de ecologie şi conservarea mediului
- Climatologie şi pedologie
- Sănătatea şi securitatea muncii
- Agregate şi instalaţii agricole
- Agrotehnica
- Bazele creşterii animalelor
- Elemente de contabilitate
- Economie şi marketing
- Tehnologia de cultivare a plantelor de câmp
- Tehnologia creşterii animalelor
- Întreţinerea şi expluatarea pajiştilor naturale
- Marketing în agroturism
- Dezvoltarea durabilă a agroturismului
- Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agroturismului
- Promovarea tradiţiilor în agroturism
- Management şi legislaţie în agroturism
- Gestiune şi evidenţă economică în agroturism
- Produse ecologice de origine vegetală şi animală
- Climatologie şi pedologie
- Tehnologia de cultivare a plantelor horticole
- Structura profesiei şi etica profesională în agroturism
- Servirea preparatelor şi băuturilor
- Administrarea unităţilor agroturistice


B) Curriculum în dezvoltare locală
- Elemente de tehnologie mecanică aplicată în amenajarea si întreţinerea pensiunii agroturistice
- Elemente de tehnologie agricolă aplicată în cultura florilor
- Construcţii şi amenajări în agroturism
- Gastronomie
- Circulaţie rutieră, conducerea tractorului

Asigurarea celor mai sus menţionate este posibilă prin :
a) Încadrarea cu cadre didactice calificate in proportie de 100%, cadre preocupate permanent de perfecţionare (toate cadrele didactice din liceul nostru au participat , in ultimii patru ani,la diferite forme de dezvoltare profesională.

Personalul didactic al şcolii este reprezentat prin 40 de cadre didactice, pe langă care functioneaza si un personal didactic-administrativ şi nedidactic în număr de 11 de persoane.Corpul profesoral al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” cuprinde atât cadre tinere , interesate de performanţă sţiu de adaptare la cerinţele specifice domeniului învăţământului românesc.

Mentionăm că in rândul cadrelor didactice din şcoala există cadre didactice care desfăşoară activitate de metodisti si că doua cadre didactice au calitatea de formatori pentru adulţi.
Distribuţia cadrelor didactice funcţie de vârstă :b) Baza materiala a Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” este reprezentata prin 6
corpuri de clădire,la nivelul cărora există următoarele spaţii şcolare:
- Nr. săli de clasă - 12
- Nr. cabinete - 3
-Limbă şi comunicare,1
-Discipline socio-umane, 1
-Matematică,1
- Nr. laboratoare - 6
-Biologie,1
-Fizică-chimie,1
-Informatică,1
-Gastronomie,1
-Agricultură,1
-Agroturism,1
- Bibliotecă - 1/ 7000 volume
- Nr. ateliere şcoală - 1
- Nr spaţii administrative - 7
- Nr grupuri sanitare - 6
- Nr centrale termice - 4
- Parc de tractoare şi maşini agricole - 1
- Teren de sport - 1
- Spaţii verzi - 4
- Școala dispunde de grup sanitar și rampte de acces pentru persoanele cu dizabilitati
Laboratoarele de biologie, tehnologii , fizică-chimie si gastronomie sunt funcţionale având dotări corespunzătoare formării deprinderilor prevăzute de programele şcolare la aceste discipline.

Laboratorul de informatica este dotat cu 30 calculatoare legate in serie si conectate la Internet, precum si cu alte echipamente TIC.Cu echipament de TIC sunt dotate secretariatul şcolii , biroul directorului, spaţiul destinat cadrelor didactice , laboratorul de Tehnologii agricole si cabinetele şcolare.

Sunt în curs de amenajare 3 cabinete : de matematică, de limbă şi comunicare şi cabinetul de ştiinte socio-umane.

Folosind diverse fonduri(de la Guvernul României, din bugetul comunităţii locale, din diferite proiecte)s-a procedat, în ultimii ani, la reabilitarea tuturor corpurilor de clădire ale şcolii, la schimbarea mobilierului claselor si laboratoarelor in proporţie de 100% şi la dotarea cu materiale adecvate diferitelor specialităţi (fizica,chimie,biologie,tehnologii,informatică, sport, invăţământ preşcolar, invăţământ primar etc)

De asemeni, şcoala dispune de o bibliotecă cu peste 7000 de volume, fiind în curs de amenajare un CDI.

Elevii şcolii îsi desfăşoară orele de educaţie fizică şi sport în baza sportivă a comunei,reprezentată prin moderna sala de sport “Teoharie Coca-Cosma” foarte bine dotată cu material sportiv şi prin terenul de sport recent amenajat“Gheorghe Popescu”.

Atelierul şcolii prezinta dotări corespunzătoare desfăşurării orelor de instruire practică pentru anumite secvenţe de conţinut, cele mai multe ore practice desfăşurându-se n condiţii de producţie, la agenţii economici cu care avem încheiate convenţii de ă calificată prin liceul nostru .

Unitatea şcolară deţine toate autorizaţiile de funcţionare(autorizaţie sanitară, ITM, ISCIR,ISU),este conectată la reţeaua de apă potabilă şi la reţeaua de canalizare,dispune de sisteme de închidere şi deschidere de tip termopan,dispune de încălzire centrală,de conexiune la două reţele de internet, de sistem de climatizare în anumite spaţii şcolare, de sistem de supraveghere, de mijloace moderne de comunicare(telefonie fixă, telefonie mobilă,fax),are propriul site. Spaţiul şcolar este securizat,există proceduri pentru accesul personalului şcolii şi pentru persoanele străine,dispune de personal de pază pe timpul zilei.

Liceul Tehnologic”Simion Leonescu”are în dotare cinci microbuze şcolare pentru transportul elevilor din localităţile învecinate, pentru transportul elevilor la societăţile unde îşi desfăşoară instruirea practică şi pentru transportul impus de diferite activităţi extraşcolare.

În perioada 2016-2017, prin trei proiecte cu fonduri europene, derulate prin I.T.I Tulcea în parteneriat cu Comuna Luncaviţa,se va realiza construirea unui nou atelier-şcoală,a trei laboratoare, a unui CDI,se va realiza extinderea şi reabilitarea corpului A şi si dotarea liceului cu material didactic, maşini şi echipamente de interes pentru formarea competenţelor specifice calificării de tehnician în agroturism.

In toate corpurile de clădire ambientul educaţional este atractiv şi reprezentativ pentru preocupările elevilor din şcoală.Liceul Tehnologic” Simion Leonescu” are in proprietate o suprafaţă de 10 ha teren arabil, lucrat in colaborare cu agenţii economici la care elevii de la liceu efectuează stagiile de pregătire practică.

Liceul Tehnologic” Simion Leonescu” acordă burse sociale, burse medicale ,bani pentru liceu .

Şcoala se bucură de o bună cooperare cu instituţiile şi oficialităţile locale, beneficiind de un larg sprijin din partea acestora în toate demersurile economice şi nu numai .

Liceul Tehnologic”Simion Leonescu ”Luncavita are incheiate peste 20 de parteneriate,contracte si convenţii de colaborare cu diferite instituţii de învăţământ,instituţii din mediul socio-economic,cultural,religios etc prin intermediul cărora se asigură desfăşurarea proiectelor educative,consilierea psihologică a beneficiarilor de educaţie,educaţia pentru sănătate, educaţia pentru viaţa de familie, educaţia civică etc,dar şi mediatizarea activităţii din unitatea şcolară şi promovarea imaginii şcolii.De remarcat sunt parteneritele cu:
- Colegiul Agricol”Nicolae Cornăţeanu”Tulcea
- Liceul Teoretic”Constantin Brătescu”Isaccea,jud Tulcea
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării
- Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”
- Administraţia “Parcul Naţional Munţii Măcinului”
- Institutul de Cercetări Eco-muzeale”Gavrilă Simion” Tulcea
- Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii”Răsvan Angheluţă”Galaţi
- Fundaţia “Tineri pentru tineri”
- Centrul Cultural Judeţean Constanţa”Teodor T. Burada”
- Centrul Cultural “Jean Bart”Tulcea
- Muzeul Satului, Bucureşti
- O.N.G “Natura Zâmbeşte”
- Biblioteca Judeţeană”V.A.Urechea”Galaţi
- Biblioteca”Panait Cerna”Tulcea
- BABYAID,Anglia
- Asociaţia ”ONE WORLD CLASSROOMS”BOSTON ,SUA

În vederea efectuării stagiilor de pregătire practică, Liceul Tehnologic“Simion Leonescu”are încheiate contracte de colaborare cu cinci societăţi comerciale cu obiect de activitate de interes pentru calificarea şcolii:
- SC TRANSION AGRO SRL;
- SC FBC UNIVERSAL SRL
- SC AGROCOM ŞOIMUL SRL
- SC ROBYANA STAR SRL
- SC AGROGRIG SRL

c) Cultura organizationala a Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”este puternică,
bine structurată, solid ancorată in tradiţia şcolii de a forma buni absolvenţi şi indivizi angajati civic, are obiective clar conturate şi componenţi bine pregătiţi profesional, dornici de promovare a noului şi de formare continuâ.
Elementele culturii organizationale sunt reprezentate prin: simboluri: emblema scolii, uniforma scolară; sloganul: ”Ne dorim să ajungem printre cei mai buni!”; ritualuri:

- ritualuri şi ceremonii: ritualuri de trecere pentru a marca primirea copiilor in clasele de început şi incheierea unui ciclu de invăţămân , pentru a marca primirea cadrelor didactice nou venite in şcoală si pentru a marca ieşirea la pensie a unora dintre cadrele didactice;
- ritualuri şi ceremonii de intărire:acordarea distincţiilor pentru elevii eminenţi,acordarea de distinctii cadrelor didactice care s-au remarcat in asigurarea calitătii în şcoală;
- ritualuri şi ceremonii de integrare: activitati de socializare(ziua scolii, zile de naştere, 8 Martie, Ziua invăţătorului etc), intercunoastere etc;
- mituri: Simion Leonescu-primul director al şcolii, Petre Bulgaru-exemplu de dăruire in activitatea de ridicare a clădirilor in care şcoala în care ne desfăşurăm activitatea etc.

La nivelul organizaţiei există cooperare, comunicare asertivă, consultare, toleranţă, respect pentru opinia celuilalt, există libertate de alegere, finalitatea vizată fiind asigurarea calităţii întregii activităţi, adaptarea si raspunderea cu promptitudine la orice schimbare constructivă

d) Activitatea extraşcolară
Ofertă de activităţi extraşcolare este diversificată,adresată tuturor tipurilor de inteligenţe, vizează valorificarea tuturor tipurilor de talente şi este susţinută de parteneriate cu instituţii de interes:Biblioteca Judeţeană, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Rezervaţia Munţii Măcinului, Complexul Muzeal Eco-Tulcea, Gradina Botanică Galati, muzee, ONG-uri, Televiziunea Română, Muzeul satului etcÎn cadrul Liceului “Simion Leonescu” îşi desfăşoară activitatea Ansamblul “Ghiocel de la Luncaviţa”instruit de profesori profesinişti, Ansamblul “Moşoaiele”,formaţia de chitarişti,cercul de pictură , cercul de împletituri, cercul de olărit, cercul ecologiştilor,echipe sportive în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de formare a unor competenţe suplimentare care vor fi menţionate în portofoliul de educaţie permanentă al elevilor participanţi.e) Rezultatele de menţionat ale unităţii noastre şcolare, din anul scolar 2014-2015

- Promovabilitatea a fost de 84 % în rândul elevilor de liceu
- Promovabilitatea la examenul de bacalaureat a crescut cu 7% faţă de rezultatele înregistrate în anul anterior şcolar
- Promovabilitatea la examenul de certificare a calificării profesionale a fost de 100%
- Abandonul şcolar, în rândul elevilor de liceu a fost sub 3%, mai mic decât media/judeţ
- Nu s-au înregistrat elevi exmatriculaţi ca urmare a abaterilor disciplinare
- La peste 50% dintre disciplinele şcolare s-a înregistrat progres şcolarConform interpretării chestionarelor adresate beneficiarilor de educaţie din şcoala noastră, peste 70% dintre aceştia s-au declarat mulţumiţi,se simt în siguranţă în şcoală şi în centrul atenţiei întregului personal al unitatii noastre de învaţamânt

f) Dintre rezultatele obţinute,în anul şcolar precedent, de către elevii şcolii, in
activitatea extrascolara , de remarcat sunt:


- Premiul I şi Trofeul Festivalului obţinut de Ansamblul “Ghiocel de la Luncaviţa” la Festivalul Interjudeţean pentru Copii “Comorile Neamţului”,Piatra Neamţ
- Premiul II obţinut de Ansamblul “Ghiocel de la Luncaviţa” la Festivalul Internaţional “Peştişorul de aur”desfăşurat la Tulcea
- Premiul “Elena Dumanschi”obţinut de eleva Cînepă Daniela în cadru Galei Premiilor Revistei “Nord Dobrogea Cultural”,ed I Gaudeamus
- Premiul III obţinut de elevele Stan Geanina şi Tiron Elena la Festivalul Naţional de Folclor şi meşteşuguri Tradiţionale“Pe fir de baladă”, Gorj
- Premiul I obţinut de Grupul de colindători al liceului “Moşoaiele” la Festivalul “Cununa cântecului, dansului şi portului popular nord-dobrogean” şi premiul II obţinut în cadrul Festivalului de Datini şii Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”Tudor Pamfile”,Galaţi
- Diploma de excelenţă pentru Campania”Daruieşte un zâmbet!”

Toata pregatirea elevilor este fundamentată pe legislaţia de protecţie a mediului înconjurător, de împletire a modalitatăţilor de satisfacere a cerinţelor umane cu necesitatea prezervării naturii înconjurătoare.

Descărcati aici materialul complet.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.94651100 1631976807