Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

ANUNȚ Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. - 5 pozitii

conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Comunei Luncavita, jud. Tulcea, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea commercială S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L., organizează concurs pentru selecţia membrilor în Consilul de Administrație. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către SERVICII HR 3 START S.R.L., în calitate de expert independent.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:
Etapa I – selecţia dosarelor candidaților.
Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.


Condiții obligatorii de calificare
1. Studii superioare finalizate cu diploma de licență sau echivalenta;
2. Experienţă de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;
3. Cel puțin doi dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
4. Experienta profesionala de cel puțin 5 ani;
5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit.

Condiții care constituie avantaj
1. Experienta de guvernanta corporativa;
2. Experienţă în derularea programelor de responsabilitate sociala si de mediu;
3. Cunoașterea limbii romane și cel puțin a unei limbi de circulație internațională.

Criterii eliminatorii
1. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
2. Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau privat).

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverință, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate comercială cu raspundere limitata, conf. prev. L 31/1990 privind societățile comerciale și a prev. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
8. Declarații pe propria răspundere (anexa 1-5).

Criterii de evaluare/selecţie:
1. Competenţe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie:
OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
Termenul limită pentru depunere/transmitere a dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului.

Depunere candidaturi:
Candidații interesați pot trimite CV-urile și declarațiile de intenție până la data de 28.01.2023 inclusiv, pe adresa de e-mail serviciihr3s@gmail.com.
Informații suplimentare puteți obține la telefon 0745 483 961, persoana de contact Suciachi Maria și la telefon 0745 398 986, primarialuncavita@yahoo.com.

Documente importante atasate
SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI Nr.7977 din 16.11.2022 -- Anexa la HCL nr.71/25.11.2022
Anunt public

Declaratii Tipizate necesare la dosarul candidaturii

Planul de selectie Componenta Integrala memri CA UPL
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de PDF-uri Adobe Acrobat Reader apăsând aici.Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de PDF-uri Adobe Acrobat Reader apăsând aici.
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de XLS apăsând aici sau aici.
Pentru a putea deschide eventualele arhive puteți descărca gratuit arhivorul WinRar apăsând aici.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.26407600 1695613959