Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

ANUNȚ pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general gradul I - 2023

Nr. 1709 / 14.03.2023


În temeiul art.618, alin. 2,3,5,6 si alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art.29-30 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici ,cu modificările și completările ulterioare si a articolului unic alin. (1), lit. „b” si alin. (2), lit. „a” din O.U.G. nr. 80/2022 - privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar , U.A.T. comuna Luncavița organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general , gradul I, din cadrul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea, durata timpului de lucru 8h/zi , respectiv 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Luncavița, str.Valea Fagilor, nr. 101, județul Tulcea.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 14.03.2023 pe site-ul Primăriei comunei Luncavița și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București.
Condiții de desfășurare a concursului :
- Dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei comunei Luncavița, începând cu data de 14.03.2023 pana la data de 03.04.2023(ora 16:30)
- Selecția dosarelor se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- Proba scrisă va avea loc în data de 13.04.2023, ora 10.00 ;
- Interviul se va desfășura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .

Condiții specifice de participare:


- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
- să fie absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere: 5 ani ;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.483, alin.2 coroborat cu art.613 din O.U.G. nr.57/2019, cu excepția avizului psihologic , și anume :
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. (2);
- să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;


Bibliografia de concurs:


1. Constituţia României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare
6. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată,
7. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicată,cu modificările ulterioare
8. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată,cu modificările ulterioare ;
9. Legea nr. 287/2009 Codul Civil , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
10. Legea 554/2004 –Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
11. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
12. O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;


Tematica specifica:


1. Constituţia României, republicată ,Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2. O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare , partea a III a și Titlurile I și II ale Părții a VI- a ;
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul I -Principii şi Definiţii şi Capitolul II – Dispoziţii speciale;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Capitolul IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
5. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările ulterioare; Capitolul I, Capitolul II Secțiunea 1;
6. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată, integral ;
7. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare, Capitolul I, art.1-7 ;
8. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările ulterioare, integral ;
9. Legea nr. 287/2009 Codul Civil , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,art.553 – 554, art.1836 -1850 ;
10. Legea 554/2004 –Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare , Capitolul II, art. 7-8 ;
11. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare , integral ;
12. O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare – integral ;
13. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ,Capitolul II, art. 7 ;

Persoana de contact: Cristina-Nicoleta HARALAMBIE – Responsabil Compartiment Resurse Umane - tel. 0240541201, fax 0240541201, adresa de e-mail: cristina22ctn@yahoo.com


PRIMARUL COMUNEI LUNCAVIȚA,
Aurel IORGA

Contrasemnează,
p Secretarul general al Comunei,
Inspector Gigica ALECSANDRU
Cu atribuții delegate specifice
secretarului general

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.34486000 1701425031