Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea Site Oficial Comuna Luncavita judetul Tulcea
Comuna Luncavita
Comuna Luncavita
  Despre Luncaviţa
Legislație 
Conducere 
Organizare 
Programe și strategii 
Rapoarte și studii 
1. Prezentarea Comunei 
2. Societatea și cultura 
3. Mediul Instituțional Local 
4. Economia 
5. Analiza SWOT a comunei Luncavița 
6. Strategia de dezvoltare 2012-2016 
7. Strategia de dezvoltare 2014-2020 
8. Luncavița in imagini 
  Jurnal de activități
Activități sportive 
Activități sportive 2023 
Activități sportive 2024 
Anunțuri utile 
Comunitate 
Cultură, religie și tradiție 
Educație 
Evenimente 
Proiecte 
Serviciul Social 
Modernizări, Reabiliatări, Asfaltări 
Sănătate 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL
Organigrama societatii UPL
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027
Situatii Financiare 2023
Situatii Financiare 2022
Situatii Financiare 2021
Raport de activitate 2023
Raport de activitate 2022
Raport de activitate 2021
UPDATE Luncavita Rezervor apă 200mc, gresie trapeză Rachelu, sprijiniri maluri prin piatra
Arhiva articole si informatii
  Informații de interes public
Solicitare Infomații. Legislație 
Buletinul Informativ Legea 544/2001 
Buget din toate sursele de venit 
Bilanturi contabile 
Achiziții publice 
Formulare tipizate și online 
  Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
ANAF 
Comunicări către SC UPL SRL 
Impozite și Taxe Locale 
Proiecte în implementare 
Proiecte supuse dezbaterii 
Bugetul Comunei Luncavița 
Comunicarea actelor fiscale 
Comunicarea Anunțurilor Publice 
Declarația de aderare la valorile fundamentale 
Dispozitiile primarului 
Organigrama 
Parteneri 
Proiecte realizate 
Servicul de Voluntariat pentru Situații de Urgență 
Stare civilă 
S.P.C.L.E.P. 
Urbanism 
Vânzări terenuri agricole 
  Comunitate
Cultura si traditii 
Educatie Europeana 
Invatamant 
Persoane Juridice 
Sănătate 
Sport 
Viata sociala 
Viata spirituala 
Organizatii in comuna 
Cetateni de onoare 
  Consiliul Local
Membrii Consiliului Local 
  Hotărâri de consiliu
Hotărâri 2004-2008 
Hotărâri 2008-2012 
Hotărâri 2012-2016 
Hotărâri 2017-2020 
Hotărâri 2021-2025 
  Declarații de avere și interese
Declarații aleși locali 
Declarații personal Primărie 
Declarații personal Utilități Publice 
  Info utile
Agenția Națională Antidrog 
Linkuri utile 
Turism & imprejurimi 
Evenimente 
Campionii Educației Digitale 
Evenimentele lunii iunie 2014 
  Utilităţi Publice Luncaviţa
Anunțuri publice 
Obligațiile Întreprinderii Publice 
Raportări anuale 
Situații financiare 
Codul Etic al Consiliului de Administratie al UPL 
Organigrama societatii UPL 
Orgranigrama SC UPL SRL 
Planul de administrare pentru perioada 2023 - 2027 
Contact
Informații de contact
Harta Comunei
Harta Site web
Alte informatii
GDPR - Protecția datelor personale


plateste online taxe impozite si amenzi
Achizitionare online Permise de pescuit si Permise de acces in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
eXTReMe Trackerplateste online taxe impozite si amenzi

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița

Informații și documente oficiale ale Comunei Luncavița puteți găsi în Monitorul Oficial Local, la link-ul https://emol.ro/luncavita-tl sau accesând legăturile din partea din dreapta paginii
Informațiile Biroului Electoral de Circumscriptie Comunală Luncavița, se regăsesc în Monitorul Oficial Local în secțiunea Alte documente

ANUNȚ NR.2028/23.04.2015 în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999 , cu modificările și completările ulterioare și ale art.39 alin. (2) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Luncavița, județul Tulcea Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: - Consilier, clasa I, grad profesional asistent 1 post – compartimentul pentru registru agricol, cadastru
Tipărește

ANUNȚ PENTRU ANGAJARE

ANUNȚ NR.2028/23.04.2015


în conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999 , cu modificările și completările ulterioare și ale art.39 alin. (2) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Primăria Comunei Luncavița, județul Tulcea

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent 1 post – compartimentul pentru registru agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare,
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 2 posturi - serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor,
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 1 post - compartiment achiziții publice

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Luncavița, județul Tulcea în data de 26 mai 2015, ora 10,00, proba scrisă și în data de 27 mai 2015, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată și completată de H.G. nr.1173/2008.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea la secretarul comunei și la nr. de telefon: 0240541201.

Condiții de participare:
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent - candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările șicompletările ulterioare; cerințe specifice ocupării funcției publice - studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice sau administrative, cunoștințe operare PC Word, Excel,vechime în muncă minim 1an;
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 2 posturi - serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrației publice, juridic, litere,economic, cunoștințe operare PC Word
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant 1 post - compartiment achiziții publice studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrației publice, juridic,economic, tehnic, cunoștințe operare PC Word,Excel


Bibliografia de concurs:
Compartimentul pentru registru agricol, cadastru agricultură și activități sanitar veterinare,
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol
- Ordinul nr.95/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:
- Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
- Legea 188/1999 republicată privind Statutul Funcționarilor Publici;
- Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
- OUG nr. 97 din 14 iulie 2005 *** Republicată privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor roman
- Hotărârea nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
- Ordonanța nr. 84 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor(actualizată);
- Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (actualizată);
- Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor (actualizată);
- Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă( republicată/ actualizată);
- Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozitiilor în materie de stare civilă;
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată);
- Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002,privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor( actualizată);
- Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil (republicată) – reglementările cu referire la starea civilă și evidența persoanelor.
Compartiment achiziții publice
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
- OUG Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- HG. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale.

Dosarele candidaților vor fi preluate de către secretarul Comisiei de concurs,la sediul instituției în perioada 24.04.2015 - 15.05.2015 zilnic între orele 7,30 și 15,30.

Acestea vor conține în mod obligatoriu:
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 611/2008 actualizată;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- cazierul judiciar;
- adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică
- adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
- Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs iar documentele solicitate se depun in copii legalizate sau însoțite de originalul.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afisează în data de 19.05.2015 ora 15 la avizierul instituției cu mențiunea “admis” sau “respins”, precum și motivul respingerii dosarelor. Candidații a căror dosare au fost respinse pot face contestație în data de 20.05.2015.

Vor fi avute în vedere formele actelor normative modificate și actualizate până la data de 26 mai 2015

Primarul comunei,
Ștefan ILIEPublicat la 24 Aprilie 2015 | 28794 citiri


Ultimele informatii publicate


Guvernare transparenta, Deschisa si Participativa


plateste online taxe impozite si amenzi
Harta Comunei Luncavita
Sistemul de Informatii Schengen II 2013

Toate drepturile sunt rezervate de Primaria Luncavita © 2007-2024 ÷ Confidentialitate & GDPR ÷
Realizare site Curs DPO Kit GDPR